Thương thuyết thành công

Thương thuyết thành công đây chính là bí quyết

08_zxvp

Ngoài ra, chúng ta còn đa nghi, lúc nào cũng sợ hớ, mà sợ hớ là một phản ứng thiếu lý trí và khoa học.